Werkmethodiek

Aanpak EMC advies: Er wordt een inventarisatie uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de EMC-kwaliteit van de bestaande installatie (omgevingscondities, toegepaste installatiewijze, opbouw van de systemen en bestaande EMC specificaties). Op basis hiervan worden de EMC-eisen voor de toe te passen apparatuur vastgesteld (bijvoorbeeld voor programma’s van eisen). Tevens wordt bekeken hoe door middel van een aangepaste installatiewijze de EMC in het algemeen kan worden verbeterd, waardoor eventueel minder ‘zware’ EMC-eisen gesteld hoeven te worden.

Bij nieuwbouw wordt eerst een zone-indeling gedefinieerd (bijvoorbeeld: buiten of binnen, industrieel of residentieel, of anders). Op basis hiervan geldt een differentiatie van EMC-eisen, afgestemd op de zone waar de apparatuur wordt toegepast. Met op te stellen installatieregels dient de zone-indeling in praktijk te worden gehandhaafd; bijvoorbeeld scheiding door afstand, potentiaalvereffening op zoneovergangen, ontkoppeling van gedeelde netvoeding, aparte kabeltracés voor zone 1 en 2 bekabeling, etc. Deze aanpak sluit aan bij de methodiek die bijvoorbeeld ook in de bliksembeveiligingsnorm NEN-EN-IEC 62305 wordt toegepast.

Aanpak inspectie: Bij inspectie wordt beoordeeld of installaties voldoen aan de van toepassing zijnde EMC regelgeving, aardingsconcepten, aardingsontwerpen, EMC-plannen, etc. Bij gebrek aan een concreet referentiekader (EMC regelgeving, of anderszins) zal Demad, op basis van ervaring en in overleg met de opdrachtgever, zelf een referentiekader vaststellen waartegen wordt getoetst.